TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Przejście przez pustynię apostazji. Podręcznik survivalu dla katolików

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 25,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Ze wstępu: "W czasach dzisiejszych żyjemy na prawdziwej duchowej pu-styni. Pustynia ta jest trudna do przebycia, niewiele bowiem znaleźć można na niej pokarmu, ze wszystkich zaś stron czy-hają na nasze dusze najprzeróżniejsze zagrożenia. Pomijając nawet kwestię różnorakich pokus, wiele elementów współ-czesnej cywilizacji jest wobec chrześcijaństwa zdecydowanie wrogich. Jak stwierdza na kartach niniejszej książki Malachi Martin, w Ameryce religia została całkowicie wyparta ze sfe-ry publicznej.

Dla katolików życie w środowisku wrogim nie jest niczym nowym. Nowością jest natomiast fakt, iż tak wielu duchow-nych zaniedbuje obowiązek opieki nad powierzoną im ow-czarnią. Jak często powtarza Ks. Malachi Martin, od czasu II Soboru Watykańskiego duchowni przenieśli swe zaintereso-wanie z Boga na człowieka, z prowadzenia dusz ku ich wiecznemu przeznaczeniu na próbę budowania raju na ziemi. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w zmianach prowa-dzonych w liturgii Mszy. Podczas nowej Mszy kapłan zwró-cony jest twarzą do wiernych, wyrażając niejako w ten spo-sób symbolicznie skoncentrowanie się nowej liturgii na czło-wieku. Skutkiem owej zmiany w orientacji duchownych jest fakt, iż jesteśmy obecnie w trakcie naszej doczesnej piel-grzymki praktycznie osamotnieni.

Choć przemierzanie współczesnej duchowej pustyni jest wy-jątkowo trudne, przebyć ją jednak musimy by osiągnąć nasze wieczne przeznaczenie. Na kartach Przez duchową pustynię ks. Martin kieruje do nas przesłanie nadziei. Książka ta sta-nowi niejako podręcznik survivalu dla katolików żyjących w epoce apostazji. Mamy do swej dyspozycji przebogaty skar-biec pobożnych praktyk, które potrzymają nas i umocnią, gdy napotkamy na drodze naszej doczesnej podróży rozmaite przeciwności. I nie jesteśmy osamotnieni. Możemy przyzywać pomocy aniołów, prosząc ich by pomagali nam utrzymać wła-ściwy kierunek podczas burz piaskowych, jakie napotykamy w naszym życiu. Ks. Martin wyjaśnia obszernie rolę aniołów oraz to, w jaki sposób mogą nam oni pomóc. Choć życie jest bez wątpienia trudne, książka niniejsza pokazuje nam, że za-chowując wewnętrzną siłę oraz korzystając z nadprzyrodzo-nego wsparcia możemy wytrwać na drodze ku naszemu wiecznemu przeznaczeniu."

Zapytaj o przedmiot

Przejście przez pustynię apostazji. Podręcznik survivalu dla katolików