TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Filozofia wieczysta w zarysie. Tom I, II i III

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 105,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
F. Kwiatkowski: FILOZOFIA WIECZYSTA W ZARYSIET. IPrzedmowaCZĘŚĆ I: WIADOMOŚCI WSTĘPNERozdział I: Określenie filozofii - Jej podział - Systemy filozoficzne1. Określenie filozofii2. Podział filozofii3. Systemy filozoficzneLiteraturaRozdział II: Filozofia a życie - Filozofia a religia1. Filozofia a życie2. Filozofia a religiaLiteraturaRozdział III: Filozofia złotego środka - Scholastyka i neoscholastyka - Tomizm1. Filozofia złotego środka2. Scholastyka i neoscholastyka3. TomizmLiteraturaCZĘŚĆ III: FILOZOFIA MYŚLIRozdział I: Nasze pojęcia1. Co to jest pojęcie?2. Rodzaje pojęć: 1) pod względem treści, 2) pod względem zakresu, 3) pod względem sposobu nabycia, 4) pod względem jasności3. Pojęcia ogólne: 1) określenie i podporządkowanie, 2) najwyższe sposoby orzekania, 3) najwyższe treści orzekania4. Zgodność i niezgodność pojęć5. Stosunek pojęć do mowy. Różnorodność wyrazów6. Określenie pojęć. Definicja słowna, rzeczowa, opisowa. Przymioty dobrej definicji7. Podział logiczny pojęć. Warunki dobrego podziału logicznegoRozdział II: Nasze sądy1. Co to jest sąd? Jego materia i forma2. Sąd a mowa3. Rodzaje sądów: 1. Proste i złożone. 2. Ich podział ze względu na ich: a) jakość, b) ilość, c) jakość i ilość razem. 3. Sądy złożone: I. Pod względem materii: 1) jawnie złożone kategoryczne, 2) jawnie złożone hipotetyczne, 3) ukrycie złożone. II. Pod względem formy: sądy sposobowe. III. Sądy rozwinięte.4. Przeciwstawność sądów: Kwadrat logiczny: Sądy: 1) sprzeczne, 2) przeciwne, 3) podporządkowane, 4) podprzeciwne. Przeciwstawność sądów sposobowych5. Równoznaczność sądów6. Odwracalność sądów7. Bezpośrednie wnioskowanieRozdział III: Nasze rozumowania1. Co to jest rozumowanie?2. Co to jest sylogizm? Reguły jego prawidłowej budowy3. Figury sylogizmu. Reguły ich prawidłowości4. Tryby sylogizmów. Reguły ich prawidłowości5. Graficzne przedstawienie sylogizmów6. Rodzaje sylogizmów: 1) proste i złożone, 2) stanowcze i warunkowe, 3) skrócone i rozwinięte.Wśród rozwiniętych: a) epicheremat, b) polisylogizm, c) łańcusznik, d) dylemat7. Nadużycie sylogizmu. Użyteczność sylogizmu. Paralogizmy a sofizmaty. Rodzaje sofizmatów: a) słowne: 1) dwuznaczniki i wieloznaczniki, 2) pomieszanie pojęć, 3) pomieszanie znaczenia zbiorowego i rozdzielczego; b) rzeczowe: 1) pomieszanie własności przypadłościowej z istotną, 2) skok od znaczenia względnego do bezwzględnego, 3) stracenie wątka, 4 ) przypuszczenie niedowiedzionej zasady, 5) błędne koło. Sofizmaty współczesne: 1) zakładanie twierdzeń niedowiedzionych, 2) zwodnicze hasła, 3) odwoływanie się do opinii publicznej, 4) podstępy prasy, 5) odwracanie uwagi słuchaczy od właściwego tematu, 6) podsuwanie własnego zdania, popartego rzekomą powagą innych.8. Myślenie naukowe: 1) indukcja i dedukcja, 2) hipoteza, 3) rachunek prawdopodo-bieństwa9. Metoda naukowa: analityczna, syntetyczna. Metoda: 1) heurystyczna, 2) dydaktyczna, 3) uczenia się, 4) metoda ściśle naukowa. Podział nauk. Metoda scholastyczna.Literatura.CZĘŚĆ IV: FILOZOFIA PRAWDYRozdział I: Zagadnienie prawdy1. Pojęcie prawdy2. Pojęcie pewnościRozdział II: Probierz prawdy1. Zdanie sceptyków2. Zbicie sceptycyzmu3. Probierz prawdyRozdział III: Źródła prawdy: I. Świadomość i zmysły1. Idealizm i realizm2. Wartość bezpośrednich sądów świadomości3. Wartość świadectwa zmysłów1. Istota zagadnienia: Realizm bezpośredni i pośredni2. Dowody realistów bezpośrednich3. Odpowiedź na trudnościRozdział IV: Źródła prawdy: II. Analiza pojęć1. Wartość pojęć powszechnych1. Stan zagadnienia: realizm przesadny, nominalizm, konceptualizm, realizm umiarkowany2. Dowody realizmu umiarkowanegoI. UjemnyII. Dodatni2. Wartość bezpośrednich sądów analitycznych3. Pierwsze zasady podstawoweRozdział V: Źródła prawdy: III. Własny rozum i powaga innych1. Wartość sądów pośrednich indukcyjnych2. Wartość sądów pośrednich dedukcyjnych3. Wartość sądów pośrednich, opartych na powadze innychZakończenie: System krytyczny Kanta1. Wykład systemu Kanta2. Zbicie systemu KantaLiteraturaT. II - CZĘŚĆ V: FILOZOFIA BYTUWstęp: MetafizykaRozdział I: Pojęcie bytu1. Pierwsze pojęcie bytu2. Pogłębione pojęcie bytu3. Analogia bytu4. Byt a nicość5. Pierwsze zasady bytuRozdział II: Przymioty bytu1. Jedność bytu1. Jedność2. Tożsamość3. Wielość2. Byt a prawda1. Prawda: stosunek bytu do umysłu2. Fałsz3. Byt a dobro1. Dobro: stosunek bytu do woli. Wartość2. Zło: fizyczne i moralne4. Byt a pięknoRozdział III: Podziały bytu1. Możność i czyn1. Wielość bytów2. Zmienność bytów3. Złożoność bytów z możności i czynu4. Skala bytów5. Podział scholastyczny a doświadczenie6. Wnioski bezpośrednie2. Istota a istnienie bytu3. Byt możliwy1. Możliwość i niemożliwość2. Skąd wiemy o niej?3. Cechy bytów możliwych4. Poznanie tych cechRozdział IV: Kategorie bytu pochodnego. - I. Substancja i przypadłości1. Ilość kategorii2. Substancja a przypadłość w ogóle1. Skąd te pojęcia?2. Wartość ich przedmiotowa3. Głębsza analiza tych pojęć: Określenia substancji i przypadłości: A) prawdziwe,B) fałszywe4. Rodzaje substancji i przypadłościA) Rodzaje substancjiB) Rodzaje przypadłości5. Substancja a osobnik. Osobowość6. Kategoria stosunku1. Pojęcie stosunku2. Rodzaje stosunków3. Istnienie stosunków rzeczowych4. Istota stosunku rzeczowego1. Tomiści2. SuárezRozdział V: Kategorie bytu pochodnego. - II. Czynność i biernośćczyli o przyczynach bytu1. Rodzaje przyczyn2. Istota pojęcia przyczyny3. Przyczyna sprawcza4. Podział przyczyn sprawczych5. Wartość przedmiotowa pojęcia przyczyny sprawczej1. Różne zdania filozofów2. Dowody przedmiotowościa) Doświadczenie wewnętrzneb) Doświadczenie zewnętrznec) Powszechne przekonanie ludzi3. Sprzeciw okazjonalistów6. Zasada przyczynowości1. Zdania filozofów2. Obrona tej zasady7. Przyczyna celowa8. Przyczyna wzorczaLiteraturaCZĘŚĆ VI: FILOZOFIA ŚWIATA NIEŻYWOTNEGORozdział I: Nazwa, metoda, podział kosmologii, główne systemy kosmologiczne1. Nazwa2. Metoda3. Podział4. Systemy: atomizm, neomechanizm, dynamizm, neodynamizm, atomizm dynamiczny, hylemorfizmRozdział II: Teoria atomowo-elektroniczna a systemy kosmologiczne1. Teoria ciągłości2. Teoria cząsteczkowa3. Teoria atomowa4. Teoria elektroniczna5. Teorie naukowe a kosmologiaRozdział III: Uzasadnienie hylemorfizmu1. Dowód z zestawienia z sobą systemów2. Dowód wewnętrzny z głębszej analizy zjawiskRozdział IV: Ilościowość i jakościowość ciałI. Ilościowość ciał1. Umiejscowienie ciał2. Ilościowość ciał1. Jej istota2. Jej wpływ na ujednostkowienie bytówII. Jakościowość ciałRozdział V: Zagadnienie przestrzeni i czasu1. Przestrzeń1. Miejsce2. Przestrzeń3. Zdania filozofów4. Próżnia5. Metageometria2. Czas1. Rodzaje czasu2. Czas rzeczywisty3. Czas idealny4. Czas a wiecznośćRozdział VI: Prawa przyrody a cuda1. Prawa przyrody1. Podstawa praw przyrody podług filozofii wieczystej2. Prawa przyrody u empirystów2. Cuda1. Co to jest cud?2. Możliwość cudów3. Poznawalność cudówRozdział VII: Wielkość, początek, koniec i cel wszechświata1. Wielkość i doskonałość wszechświata1. Jak jest wielki?2. Jak jest doskonały?3. Jak zamieszkały?2. Początek i koniec wszechświata1. Jak długo trwa ten świat?2. Początek materii3. Jak długo potrwa ziemia i cały wszechświat?3. Cel wszechświataLiteraturaCZĘŚĆ VII: FILOZOFIA DUSZYWstęp: ŻycieRozdział I: Dusza roślinna1. Istnienie duszy roślinnej1. Różnica między rośliną a materią martwą2. Konieczność przyjęcia pierwiastka życiowego2. Istota duszy roślinnej3. Jedyność duszy roślinnej czy kolonia żyjątek4. Jedyność czy wielość form substancjalnych w żyjątku5. Pochodzenie form życiowych1. Materia i forma w żyjątkach2. Skąd się biorą dusze roślinne?1. Samorództwo2. Pierwsze organizmy3. Dzisiejsze mnożenie się życiaRozdział II: Dusza zwierzęca1. Roślina a zwierzę1. Zwierzę czuje2. Roślina nie czuje2. Istota życia zwierzęcego1. Czynność poznawcza2. Obrazy poznawcze3. Siedziba czynności poznawczych4. Czynności pożądające i ruchowe3. Jedność i jedyność duszy zwierzęcej4. Pochodzenie duszy zwierzęcej5. Prostota czy złożoność duszy zwierzęcejRozdział III: Dusza ludzka - I. Istnienie duszy ludzkiej1. Człowiek a zwierzę1. Człowiek myśli2. Człowiek odczuwa świat wyższy3. Zwierzę nie myśli4. Instynkt zwierzęcy2. Umysł ludzki1. Pochodzenie pojęć ludzkich1. Systemy empirystyczne2. Systemy natywistyczne3. System arystotelesowsko-scholastyczny4. Wnioski z tej teorii2. Różne nazwy umysłu3. Myśl a mowa3. Wola ludzka1. Co to jest wola ludzka?2. Wolna wola1. Określenie wolnej woli2. Dowody wolnej woli3. Przeczyciele wolnej woli. Determinizm3. Wola a inne władze duszy1. Wola a rozum2. Wola a niższe życie w człowieku3. Wolna wola a nałogi4. Wolna wola a charakter5. Wolna wola a temperament6. Choroby woli7. Wola a uczucia i serceRozdział IV: Dusza ludzka. - II. Istota i przymioty duszy ludzkiej1. Substancjalność duszy ludzkiej2. Duchowość duszy ludzkiej3. Pojedynczość duszy ludzkiej4. Nieśmiertelność duszy ludzkiej5. Pochodzenie duszy ludzkiej1. Duszę ludzką stwarza Bóg2. Kiedy to czyni?6. Jedyność duszy ludzkiej7. Stosunek duszy ludzkiej do ciała1. Dusza rozumna życiową formą substancjalną ciała2. Dusza rozumna daje i formę cielesności3. Co ożywia dusza ludzka?4. Inne teorie o stosunku duszy do ciała: a) wpływ fizyczny, b) luźny związek,c) paralelizm5. Trudność z dalekowidztwaRozdział V: Rozwój czy stałość gatunków1. Historia zagadnienia2. Istota zagadnienia3. Rzekome ,,dowody'' przemiany gatunków1. Paleontologia2. Anatomia porównawcza3. Embriologia porównawcza4. Biogeografia4. Teorie rozwojowe: Lamarck, Darwin, De Vries5. Przemiana gatunków a pochodzenie człowiekaLiteraturaT. III - CZĘŚĆ VIII: FILOZOFIA BOGARozdział I: Poznawalność Boga1. Filozofowie o Bogu2. Poglądy na poznawalność Boga3. Zbicie sentymentalizmu4. Zbicie tradycjonalizmu5. Zbicie ontologizmu6. Inne próby dojścia do Boga7. Droga przyczynowościRozdział II: Istnienie Boga1. Pięć dróg św. Tomasza:1. Droga pierwsza: Z ruchu w świecie do jego najwyższego Sprawcy (Dowód kinezjologiczny)2. Droga druga: Z rzeczy uczynionych do ostatecznej ich przyczyny (Dowód kosmologiczny)3. Droga trzecia: Z istnienia rzeczy przygodnych do istnienia Bytu koniecznego (Dowód tychologiczny)4. Droga czwarta: Z bytów niedoskonałych do Bytu najdoskonalszego (Dowód klimakologiczny)5. Droga piąta: Z porządku wszechświata do Sprawcy i Kierowcy tegoż (Dowód teologiczny)2. Dowody moralne:1. Dowód ideologiczny: Z prawd niezmiennych i wiecznych do ich niezmiennej i wiecznej Podstawy2. Dowód eudemonologiczny: Z dążności duszy naszej do szczęścia do istnienia najwyższego Dobra3. Dowód deontologiczny: Z istnienia obowiązku moralnego do istnienia najwyższego Prawodawcy i Sędziego4. Dowód etnologiczny: Z przekonania wszystkich ludów (Z porównawczej historii religii)3. Inne dowody:1. Dowód entropologiczny: Z faktu entropii w świecie do ostatecznego Sprawcy energii a nawet materii2. Dowody biologiczne: Z istnienia życia do Dawcy tego życia: roślinnego, zwierzęcego, ludzkiego3. Dowody ze zjawisk nadprzyrodzonych: proroctwa, cuda, świętość4. Pewność dowodów istnienia Boga. - Przyczyny ateizmu1. Pewność tych dowodów2. Przyczyny ateizmuRozdział III: Istota Boga. - Nieskończoność Boga. - Panteizm1. Istota Boża2. Nieskończoność Boża3. Panteizm1. Istota i odmiany panteizmu2. Zbicie panteizmuRozdział IV: Przymioty Boże1. Prostota, czyli niezłożoność Boża2. Jedyność Boża3. Bóg a zło4. Niezmienność Boża5. Wieczność Boża6. Wszechobecność BożaRozdział V: Rozum Boży1. Bóg jest Bytem rozumnym2. Bóg jest samoistnym Rozumem3. Pierwszorzędny przedmiot poznania Bożego4. Drugorzędny przedmiot poznania Bożego1. Sam fakt poznania stworzeń przez Boga2. Sposób tego poznania3. Poznanie wolnych czynów ludzkich1. Sam fakt ich poznania2. Sposób ich poznania. Bannezjanizm i MolinizmRozdział VI: Wola Boża1. Bóg posiada wolę2. Bóg jest samoistną Miłością3. Przedmiot pierwszorzędny i drugorzędny Bożej Woli:Istota Boża i stworzenia4. Wolność Bożej Woli5. Wolność Boża a niezmienność Boża6. Stopnie Bożej miłościRozdział VII: Wszechmoc Boża1. Bóg jest wszechmocny2. Wszechmoc stwórcza1. Pojęcie czynności stwórczej2. Bóg Stwórcą świata3. Bóg sam wyłącznym Stwórcą świata4. Kiedy Bóg stworzył świat?5. Jaki Bóg stworzył świat?3. Wszechmoc, zachowująca stworzenia w bycie4. Wszechmoc, współdziałająca z czynnością stworzeń1. Sam fakt Bożego współdziałania2. Natura tego współdziałania. - Bannezjanizm i Molinizm5. Boża OpatrznośćZakończenie: Powrót do PraźródłaLiteraturaCZĘŚĆ IX: FILOZOFIA OBYCZAJUWstęp: Co to jest filozofia obyczaju?1. Samorzutne poznanie moralności2. Filozoficzne poznanie moralności1. Filozofia pogańska2. Filozofia chrześcijańska3. Filozofia pozachrześcijańska3. Określenie i podział filozofii moralności1. Określenie2. PodziałDZIAŁ I: FILOZOFIA OBYCZAJU OGÓLNARozdział I: Obyczajowość1. Co to jest obyczajowość?1. Określenie obyczajowości2. Norma obyczajowości3. Immoralizm - bezobyczajowość2. Dobro i zło moralne3. Najwyższa norma moralnościI. Eudajmonizm1. materialny2. duchowyII. Utylitaryzm1. jednostkowy2. społecznyIII. Norma dobra godziwego1. Zwolennicy wśród pogan2. Zwolennicy wśród chrześcijan4. Najwyższa norma moralności a ostateczny cel człowieka1. Etyka Kanta2. Etyka scholastyczna5. Poznanie normy moralnościRozdział II: Prawo1. Prawo moralne1. Pojęcie prawa w ogóle2. Istnienia prawa moralnego odwiecznego i przyrodzonego1. Dowody filozofii wieczystej2. Świadectwo historii3. Istota prawa moralnego1. Prawo podmiotowe2. Prawo przedmiotowe2. Zobowiązanie moralne1. Pojęcie zobowiązania2. Istota zobowiązania3. Błędne teorie3. Sankcja moralna1. Pojęcie sankcji2. Istnienie sankcji3. Nagroda wieczna i kara wieczna4. Prawo pozytywne1. Pojęcie i podział2. Potrzeba3. Związek z prawem odwiecznym4. Moc obowiązującaRozdział III: Sumienie1. Pojęcie i istota sumienia2. Praca sumienia1. Dobrowolność czynu2. Dobrowolność a uczucie3. Świadomość czynu4. Moralność poszczególnych czynów5. Okoliczności czynów, zwłaszcza cel6. Czyny złe, czyli grzechyRozdział IV: Cnota i zasługa1. Cnoty i wady1. Pojęcie cnoty2. Podział cnót3. Umiar cnoty4. Wady2. Cnota sprawiedliwości1. Pojęcie2. Podział3. Uprawnienia i obowiązki1. Pojęcie i podział uprawnieńI. Uprawnienia przedmiotoweII. Uprawnienia podmiotowe2. Obowiązki3. Cel i podmiot uprawnień4. Przymus prawny4. ZasługaZakończenie ogólnej filozofii obyczajuDZIAŁ II: FILOZOFIA OBYCZAJU SZCZEGÓŁOWARozdział I: Obowiązki względem Boga1. Religia przyrodzona2. Uzasadnienie objawów religii przyrodzonej3. Przyrodzona miłość BogaRozdział II: Obowiązki względem siebie1. Troska o wyższą część ludzkiej istoty2. Troska o niższą część ludzkiej istoty (samobójstwo)3. Troska o dobra zewnętrzne1. Dobre imię2. Wolność3. DobrobytRozdział III: Obowiązki jednostkowe względem bliźnich1. Obowiązki miłości2. Obowiązek prawdomówności (kłamstwo)3. Obowiązki wzajemne sprawiedliwości1. Dekalog2. Obrona swych praw1. Obrona życia2. Obrona czci3. Prawo do wynagrodzenia (pojedynek)4. Prawo własności1. Pojęcia, dotyczące prawa własności2. Poglądy na prawo własności: liberalizm, socjalizm, solidaryzm3. Uzasadnienie prawa własności4. Tytuły własnościI. Tytuły pierwotne:1. Zawłaszczenie2. Połączenie3. Zasiedzenie4. PracaII. Tytuły pochodne:1. Dziedziczenie2. UmowyRozdział IV: Obowiązki społeczne człowieka. - I. Obowiązki rodzinne1. Społeczność w ogóle2. Społeczność małżeńska1. Małżeństwo2. Poglądy na małżeństwo3. Małżeństwo - to węzeł trwały4. Małżeństwo - to węzeł dozgonny5. Małżeństwo - to jednożeństwo6. Przeszkody do zawarcia małżeństwa7. Małżeństwo a celibat3. Społeczność rodzinna: rodzice i dzieci4. Społeczność domowa: chlebodawcy i służbaRozdział V: Obowiązki społeczne człowieka. - II. Obowiązki państwowe1. Państwo jest tworem przyrodzonym2. Pochodzenie władzy w państwie3. Cel państwa4. Państwo a naród1. Zasada samostanowienia narodów2. Zasada nacjonalizmu5. Państwo a religia1. Państwa dawniejsze2. Współpraca Kościoła i Państwa6. Państwo a szkoła7. Ustrój państwowy8. Podział władzy w państwie1. Podział władz2. Kara śmierci9. Stosunki międzynarodowe1. Międzynarodowe prawo przyrodzone2. Zagadnienie wojny3. Związek narodówZakończenie szczegółowej filozofii obyczajuLiteraturaSkorowidz imiennySkorowidz rzeczowy

Zapytaj o przedmiot

Filozofia wieczysta w zarysie. Tom I, II i III