TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

The turarnian civilization of Russia

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 47,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Compiler’s and translator’s note:

Koneczny never wrote a work on this subject, but he did plan to write a book entitled “The Turanian Civilization”. This is indicated by the fact that in his archives, there is an envelope on which he wrote “For the Turanian civilization” containing paper clippings pertinent to the topic. He referred to the Turanian civilization in most of his works. Koneczny was of the opinion that a specific civilization of vast proportions had emerged in northern Asia and that it had had an enormous impact on the countries bordering Europe from the eastern side and also on the Far East. In many respects this Asian, basically Mongolian influence was of far greater import in these regions than the Byzantine. To deeply understand Russia, Turkey, Central Asia and the bordering states, Belarus and Ukraine, their specific social ethos based on the arbitrary self-will of the rulers has to be noted. It derives not from Byzantium but from Mongolia.

The present volume is an attempt to collect what Koneczny wrote about the civilizational development of Russia and other cultures of the same Turanian civilization. He wrote primarily about the Muscovy culture, but also about the Mongolian (Uyghur), Tatar (Kipchak), Cossack and Ottoman (Turkish) cultures of that civilization. He usually compared the Turkish culture with the Arabic civilization, which he considered to be superior to the Turanian. Thus this book is composed of excerpts drawn from other works of Koneczny. Those that are from the three volumes of The History of Russia and To Defend the Latin Civilization! are translations from Polish, while the rest are drawn from the English editions of other works of Koneczny.

Most references to sources have been left out. They are available in the original works of Koneczny.

As in my earlier translations of Koneczny’s works, I have added some explanations expanding information that was specifically addressed to Polish readers or that pertains to some text prior to the excerpt. These are given in square brackets [ ].

As previously the Latin, French and German quotations are given in the original with a translation in square brackets. Russian texts were usually in a Latin alphabet transliteration perfectly understandable to Polish readers. An English transliteration would be meaningless, thus the text is given in the original Russian with an English translation in square brackets.

Maciej Giertych

Uwagi kompilatora

Koneczny nie napisał książki pod tym tytułem, ale przygotowywał się do napisania książki pt. „Cywilizacja turańska”. Wskazuje na to fakt, że w jego archiwum jest koperta z wycinkami prasowymi zatytułowana „Do cywilizacji turańskiej”.

Koneczny był zdania, że w przeważajacej części rozległych obszarów pólnocnej Azji wytworzyła się specyficzna cywilizacja, która wywarła wielki wpływ na sąsiadujące kraje Europy wschodniej oraz na Daleki Wschód. Pod wieloma względami ten azjatycki, głównie mongolski wpływ był większy na tych terenach niż bizantyński. By dobrze zrozumieć Rosję, Turcję, Centralną Azję i graniczace z nimi Białoruś i Ukrainę, trzeba poznać ich specyficzny etos społeczny zależny od arbitralnej samowoli wladców. Pochodzi on nie z Bizancjum, ale z Mongolii.

Koneczny odnosił się do cywilizacji turańskiej w prawie wszystkich swoich dziełach. Obecny tom stanowi próbę zebrania wszystkiego co napisał o cywilizacyjnym rozwoju Rosji i innych kultur cywilizacji turańskiej. Pisał głównie o kulturze moskiewskiej, ale także o mongolskiej (ojgurskiej), tatarskiej (Kipczaku), kozackiej i tureckiej (osmańskiej). O tej ostatniej pisał głównie porównując ją do arabskiej, którą traktował jako wyższą od turańskiej. Tak więc obecne dzieło składa się z wypisów z różnych prac Konecznego. Większość przypisów usunięto – odnoszą się one do przeróżnych źródeł, których szukać trzeba w pracach oryginalnych, bądź są rozwinięciem jakiegoś wątku historycznego. Pozostawiono tylko te, które zawierają jakieś odniesienia do różnic cywilizacyjnych. Teksty w kwadratowych nawiasach [ ] pochodzą od kompilatora. Są to głównie odniesienia do tekstu poprzedzającego dany wypis.

Maciej Giertych

Zapytaj o przedmiot

The turarnian civilization of Russia